تبلیغات
" عرشیان " - کار خوب است ،خدا درست کند...

کار خوب است ،خدا درست کند...


 

درزمان قدیم رسم بود كه دراویش دربه خانه اعیان پوست تخت انداخته در دائره طلب می نشستند.

درویشی به در خانه "عین الدوله " به طلب نشست ، همی  میگفت: " كار خوب است عین الدوله درست نماید " در همان وقت درویش دیگری در مقابل وی نشست ،همی گفت " كار خوب است خدا درست كند " هر دو مدام ذكرشان این بود ، چندی بدین متوال گذشت شبی عین الدوله بر حال آنها ترحم كرد، بشقاب طعامی كه در آن مرغی بود مبلغ زیادی اشرفی در شكم آن مرغ گذاشت و امر كرد به درویشی كه می گوید "كار خوب است عین الدوله درست کند " بدهند، نوكر بشقاب را نزد وی گذاشت و گفت  ظرف را خالی كن، درویش كاسه خود بیرون آورد و بشقاب را خالی كرد ، از قضا آن شب درویش دلش به سختی درد گرفته بود و از خوراك و خواب محروم شده بود ،و چون دید نمی تواند خوراك بخورد ،به درویش دیگرگفت : طعامی كه برای من آورده اند اگر بخری به تو می فروشم ،درویش قبول كرد و گفت :" كار خوب است خدا درست كند " نیم قران داد و طعام گرفت و چون مشغول خوردن شد در شكم مرغ مشت اشرفی را یافت، سخنی نگفت، قدری بگذشت و پوست تخت خودرا برداشت و رفت .  

درویش اول شب را صبح كرد ، درد دلش ساکت شد باز مشغول ذكر سابق گردید ،عین الدوله از منزل بیرون می آمد درویش را دید خادم را طلبید گفت :مگر طعام دیشب را به درویش ندادی؟

گفت: چرا به همین درویش دادم ،عین الدوله از درویش پرسید :چرا دیگر نشسته ای آیا بشقاب خوراك را به تو دادند؟ 

 گفت :بلی ولكن مرا درد دل به سختی عارض بود طعام را به درویش دیگر دادم ، عین الدوله پرسید : درویش دیگر كجا رفتة بیاوریدش ، گفتند: همان نیمه شب برخواست و رفت ،عین الدوله گفت: بزنید این درویش را بیرون کنید " كار خوب است خدا درست كند" عین الدوله خركیست !


معجزات و کرامات ائمه اطهارص،37[ سه شنبه 17 اردیبهشت 1392 ] [ ساعت 17 و 40 دقیقه و 38 ثانیه ] [ رضا فرازی ]