تبلیغات
" عرشیان " - تعارف نکن...

تعارف نکن...


یکی از نزدیکان امام رضا (ع)

مرد گفت:

"سفر سختی بود .یک ماه طول کشید."

امام رضا (ع)فرمودند:

"خوش آمدی!"

مرد گفت :    ادامه>>>


"ببخشید که دیر وقت رسیدم.بی پناهی مرا مجبور کردکه در این وقت شب مزاحم شما شوم."

امام لبخندی زدندوفرمودند:

              "با ما تعارف نکن! ما خانواده ای مهمان دوستیم"

در این هنگام روغن چراغ گرد سوز فرو نشست وشعله اش،آرام آرام کم نور شد.مرد مهمان 

دست برد تاروغن در چراغ بریزد،اماامام دست او راآرام برگرداندندوخود،مخزن چراغ را پرکردند.

مرد گفت:

"شرمنده ام!کاش این قدر شما را به زحمت نمی انداختم."

امام،در حالی که با تکه پارچه ای روغن را از دستشان پاک می کردند،فرمود:

          "ما خانواده ای نیستیم که میهمان را به زحمت بیندازیم."                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          "ایوان خداص13"


[ جمعه 18 اسفند 1391 ] [ ساعت 19 و 44 دقیقه و 28 ثانیه ] [ رضا فرازی ]